Andi Shimikunap Patryayninkuna

 

¡Kuyaysapalla Traskik!

 

 Wanka kichwaman tiklaq:  Serafín M. Coronel-Molina

 

Huklikchaq shimitraw kay qillqakaqta liyiyta munal – kichwatrawpis, aymaratrawpis, castellanotrawpis, ingléstrawpis – ¡kayman yaykuy!

 

 

 

¡Kichwaktapis Aymaraktapis Uyaliy!

Kananpacha kichwa limaqkuna ichaq aymara limaqkuna Andi nunakunakaq, hapa kuti nuna-shiminta limapaakuptin, Anditraw unay pacha kawsaykunawanmi kuskachinakuykaqta takyachipaakun. Kaqlla, nuna-shimikaqmi nunakunakta kuskachin Anditraw tukuy likchaq sumaq kawsaykunakaqta awkillu-awilakuna likalischipaakushqantapis.

Kay unay pacha kawsaykunakaqmi kichwaktapis aymaraktapis milachilqa tukuy Andi shuyukunaman, llapallanpiqta Ecuadortrawpis, Perútrawpis, Boliviatrawpis. Hinalpis, kay hatu hatun shuyukunatraw yatrayllapmi kichwapis, aymarapis hapa shuyukunatraw imanawpapis limashqa kalqa.  Kay cd‑rom nishqanwanpis, kay kutruwanpis (página web) uyaliyta atipankim imanawpa hapa shuyutraw nunakuna huknilaqta limaykunata patryachipaakushqanta.  Imanawmi, imapiqmi kay limaykuna huk likchaq likalilqa, hinaman maypiq hapa limay shamushqantam yatrashun.

   Uyaliy imanaw Andi nunakuna kichwatraw, aymaratraw “huk” rimaykaqta patryachipaakushqanta. Ukushkaqta muyuykachiy wan qillqashqa shuyukunap shutinkunaman yaykunaykipaq.

   Uyaliy “huk” limaykaq kichwatraw imanaw patryashqanta shuyu, Ecuador sierrakunatrawpis; norte laadu , Perútrawpis, norte-centro laadu , Ancash, Perútrawpis, sur laadu , Perútrawpis; chaymantaqa imanawmi patryan sur laadu Boliviatrawpis.

   Kananqa “huk” limaykaq Perú Central, aymaratrawpis, Bolivia shuyu, Altiplano Aymaratrawpis imanaw patryashqantapis uyaliy.

   Hinaman imanaw “huk” limaykaq unay pacha trawpis, trawpis patryashqantam uyalinkimanpis. 

 

Patryaykunakaq mana allin kaptin, computadoraykitraw chaykunakta mana uyaliyta atipaptik, kayman yaykuy ashwan allinta uyalinaykipaq. 

 

Kay cd-rom nishqantraw, hinaman kay kutrukaqtraw (página web) pichqa trunka limaymi kaykan imanaw patryashqantapis uyalinaykipaq. Hinamanñatak, kay limaykunakaqta patrakman milaykachipaakushaq. Hapa limaykaq Andip trunka isqunniyuq shuyutraw imanaw limaykunakaq patryashqantam kanan uyalinki. Chaykunaqa Andi Shimikunap Patryayninkuna kutrukaqtrawmi kaykan.   Kay “huk”, “pichqa” yupaykunakaq tukuy likchaq shimikunatraw imanaw patryashqanta uyaliyta munal, huk yupaykaqmanpis pichqa yupaykaqmanpis yaykuy; chaymantaqa, alkay chay patryaykunakaq computadoraykitraw likalinankama (pishillakta alkaykuy).

 


 

¿Imanawpam Uyalinkiman Andi Shimikunap Patryayninkunakta?

Kichwapis aymarapis imaymana shuyukunatraw mana chaynawlla kashqan manam pinqakunapaqchu. Ashwanpa chaykunaqa imaymana Andi kawsaykunap kayninmi. Kichwa shimipis, aymara shimipis maytraw qallaykamushqantam kuusa kuusakta yatrachimanchik. Chaypitaqa, unay pachatraw awkillu-awilakuna chay nuna-shimikunakaqta imanawpa limashqankunaktam willaykamanchik. ¿Maypiqtam paykuna shapaakamun? ¿Imaymi paykuna imaymana shuyukunaman trapaakamulqa, unay pacha kichwaktapis aymaraktapis apakamushtin? Imanawmi ñawpa pacha kichwap, aymarap patryayninkuna kalqa?

Andi Shimikunap Ptrayayninkunakaq cd‑rom nishqantraw, llika kutrutrawmi (página web) chaynawlla talikun. Imaymana willakushqanta yatrayta munal, pantallaykip hanaq laaduntraw kaq verdewan qillqashqa ichuq laadutraw kaq enlace nishqanman yaykuykuy.

   Yanapay – Kayman yaykuy imapis mana allin kaptin, llapa shimikunap patryayninkunakta allinta uyalinaykipaqpis, laplakunatraw tukuy willakuykunakaqta allinta likanaykipaqpis. 

   Limay tinkuchikuykuna  Kayman yaykuy pichqa trunka limaykunakaq kichwatrawpis aymaratrawpis ishkay trunka shuyutraw imanaw patryashqankunakta uyalinaykipaq.

   ShuyukunaComputadoraykip pantallantraw likay fotokunakaqta pip limayninta uyaliykanki chayta yatranaykipaqpis, paykuna maytraw yatrashqanta yatranaykipaqpis.

   Nuna-shimiykipiqta Kayman yaykuy nuna-shimiykipiqta imaktapis yatranaykipaq, maypiq likalimushqanta, maypiq awkillu-awilaykikuna shapaakamushqanta yatranaynipaq aari. Maytrawmi kichwapis aymarapis yulilqa? Imanawpam hapa shuyuman traalqa? ¿Imapiqmi mana hinallachu hapa shuyutraw? ¿Imanawpam huknilaqman kay shimikunakaq kutiqlulqa?

   Allin qillqa  – ¿Imawpam kichwaktapis aymaraktapis qillqanchikman? Kay Andi Shimikunap Patryayninkunakaq manam qillqaytachu yatrachishunki. Kichwapis aymarapis hapa shuyutraw huknilaq kashqanta yatraqluptik, hinaman kichwapis aymarapis imanaw kashaqanta yatraqluptikqa, yatrashqaykikuna allinmi kanman Andi shimikunap huñushqa qillqanta (alfabeto unificado) kuusa kuusakta liqsinaykipaq. Imapiqmi chay huñushqa qillqakaq chaynawpa lulashqa kashqantam kaytraw yatranki. ¿Imapiqmi limaykunakaqta qillqankiman huñushqa qillqawan? Kay allin qillqakaq (ortografía) puntakta huknawnilaqmanmi likaliqlunman chay huñuy qillqawan qillqayta yatrakanaykikama. 

 


 

¿Yanapallaamankimanchu?

¿Yanapallaamankimanchu Andi Shimikunap Patryayninkunakta hatunyachiyta?

   Tukuy likchaq shuyukunatraw nunakunap imaymana shiminkunaktam grabayta munapaaku (chay shimikunakaq Argentinapiqpis, Colombiapiqpis kanmantrá).  Pichqa trunka limaykunakaq shuyuykinunatraw imanaw patryashqanta uyaliyta munal, grabaciónkunakaqta apachimumay, limashqaykikunakta Andi Shimikunap Patryayninkunaman qipallaktaña yapaykapaakunaapaq. 

   Kay qillqakashqa laplakunakaq imaymana shimikunatrawmi kamalaykan, kanallanqa llapa laplakunakaq castellano shimillatraw, inglés shimillatrawmi kaykan. Shamuq pachatrawmi llapa qillqashqa laplakunakaq ichapis tukuy likchaq aymara shimitrawtra, kichwa shimitrawtra kamalanqa. Kikin kichwa shimiykiman, aymara shimiykimanpis tiklayta yatraptikqa, ichapis yanapapaakamankiman. 

 

Imanawllappis yaqanchikkunakta yanapamuyta munal, hinaman pi kay Andi Shimikunap Patryayninkuna lulashqanta yatrayta munal, qillqapaakamumanaykipaq kayman yaykuy.

 


 

Huklikchaq shimikunatraw kay qillqakaqta liyiyta munal, imaymana malkakunakaqman yaykuy.

 

Kichwa:

Ecuador
(Sierra: Chimborazo)

Ancash
(Perú: centro-norte)

Kichwa:

Huancayo
(
Perú: centro)

Cuzco
(Perú: sur)

Aymara:

Jaqaru
(‘aimara central’)

Aimara altiplánico
(Bolivia: La Paz)

 

Kay laplakunakaqtraw imaymana willakuykunakaq, inglés shimitrawpis, castellano shimitrawpis tukillam kamalaykan.

 

Qallaliqninman kutiy